Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเขียว

ศาลจังหวัดภูเขียว ให้การต้อนรับอัยการจังหวัดภูเขียวพร้อมคณะ image

         เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  นางจิราภา  เรืองนาม  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครนายก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว ให้การต้อนรับ นายเกียรติสุเมธ  จันทราวดี  อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดภูเขียว พร้อมคณะ  เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว  วาระ ๑ เมษายน ๒๕๖๗  พร้อมกับได้ปรึกษาหารือข้อราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่าง ๒ หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  ณ ห้องทำงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว  ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ