Accessibility Tools

ศาลจังหวัดภูเขียว
Phukiao Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดภูเขียว

 ศาลจังหวัดภูเขียวได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อรับประทานอาหารร่วมกันในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในศาลอื่นในวาระโยกย้าย ๑ เมษายน ๒๕๖๗image

            เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗  เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา  ศาลจังหวัดภูเขียวได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อรับประทานอาหารร่วมกันในโอกาสที่ นายพีระ  พวงมาลา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว และคณะผู้พิพากษาซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในศาลอื่นในวาระโยกย้าย ๑ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว  ผู้พิพากษา  ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดภูเขียว      ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดภูเขียว และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดภูเขียว เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความยินดีที่ท่านได้ย้ายตามความประสงค์  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารชุดที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม  ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ